Đọc Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân xin có lời cảm ơn những người bạn: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Chu Nhạc, Việt An, Biển Lặng, Đỗ Thu Nga và các anh Phạm Quang Hiển, Lã Minh Kính đã hết lòng giúp đỡ để ra đời...