Nói dài, nói dai...nói dại

Thủ trưởng một cơ quan nọ có tính rất thích nói dài. Hình như ông quan niệm rằng nói dài mới bộc lộ được năng lực và “tầm cao trí tuệ”. Thế nên khi nào có cơ hội là ông thường phát...