Quê ngoại

Dân gian có câu: Mồng Một tết cha, Mồng Hai tết mẹ, Mồng Ba tết thầy... theo tôi cũng là cách quan niệm để trả nghĩa trong ba ngày quan trọng đầu năm mới. Riêng tôi mà có lẽ bắt đầu từ mẹ...