Những tấm lòng nhân ái, cao đẹp.

Những tấm lòng nhân ái cao cả của Nhân dân ta một khi đất nước lâm nguy, hoạn nạn, thể hiện truyền thống yêu nước, “thương người như thể thương thân”, góp phần “chống dịch như chống...