NGUYỄN TIẾN MINH

NGUYỄN TIẾN MINH
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
96 phố Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0438724518
Đã xuất bản các tập thơ:
Bức tranh quê (Nxb. Văn học 2008);
Con người (Nxb. Văn học 2010);
Lục bát mùa say (Nxb. Văn học 2011);
Nét cong (Nxb. Hội Nhà văn 2014)