ĐỖ THỊ HỒNG ĐÀ

ĐỖ THỊ HỒNG ĐÀ

Đỗ Thị Hồng Đà

Bút danh: Hồng Đà
2. Năm sinh : 10/5/1952              Trình độ học vấn: 10/10
3. Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 2 – Nghỉ hưu
4. Đơn vị công tác: 
5. Địa chỉ thường trú: Số 11 Tổ: 5813 – Khu: 6C- P. Nông Trang – TP Việt trì
6. Điện thoại01227 688 666 – 0914 804 685 Email: 
7. Hội viên Hội: Hội VHNT TP Việt Trì , tỉnh Phú Thọ,. HV Chi hội Đường luật  Phú Thọ
Chủ nhiệm Chi nhánh CLB thơ TP Việt Trì-Phú Thọ