Chiều nghiêng

Xứ Đoài qua góc kính của Phạm Duy Trưởng.

 

 

Gửi bình luận