Ảnh Nguyễn Khắc Đạm (Quảng Ninh)

Chiều trên Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh)

 

 

 

 

Gửi bình luận