Viết về cha

Trong những lúc đớn đau, tưởng như có thể gục ngã, hình ảnh Cha lại hiện về và tiếp sức cho con. Cha là ánh sáng, là niềm tin để con và các con con vững bước trên đường đời.