HỒ THỊ THANH TỊNH

HỒ THỊ THANH TỊNH

HỒ THỊ THANH TỊNH

  • Bí danh: HƯƠNG TÌNH YÊU
  • Sinh:18/12/1975, tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Tác phẩm đã xuất bản:
  • Đăng báo: Nhớ hạ xưa, Anh trở về, Tháng ba...
  • TP phổ nhạc: Cao su mùa thay lá